logo

Elektrik Tesisatçısı - Seviye (3)

Elektrik Tesisatçısı - Seviye (3)

Elektrik Tesisatçısı
Kod Seviye Yer
15UY0241-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI ELEKTRİK TESİSATÇISI
2 REFERANS KODU 15UY0241-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7411 (Bina ve ilgili elektrik tesisatçıları)
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 A)YAYIN TARİHİ -
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı, Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) mesleğinde;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 14UMS0399-3 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I -
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 15UY0241-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
15UY0241-3/A2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması
11-b) Seçmeli Birimler -
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavı (P1) değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
15UY0241-3/00 ELEKTRİK TESİSATÇISI - SEVİYE 3 (REV 00)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 15UY0241-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu 400 ₺
2 15UY0241-3/A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması 3.500 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 3.900 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 3.100 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP