logo

İplik Bitim İşleri Operatörü - Seviye (2)

İplik Bitim İşleri Operatörü - Seviye (2)

İplik Bitim İşleri Operatörü
Kod Seviye Yer
11UY0036-2 Seviye (2) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP

Yeterliliğin Adı

11UY0036-2-3 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2)

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 8151 (Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri)

Amaç

Tekstil sektöründe iplik üretim birimlerinde işin eksiksiz, kaliteli ve geliştirilerek; uluslararası standartlara uygun yeterlilikte; verimli ve çalışanın iş tatminini sağlayacak şekilde yapılabilmesi için işi yapan kişinin işe uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Amaç, adayların İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak sağlamaktır. Bu çalışma aynı zamanda eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturacaktır.

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı - 09UMS0030-2

Sınava Giriş Şartları

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

Yeterliliğin Yapısı

a) Zorunlu Birimler

11UY0036-2/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

11UY0036-2/A2 Kalite Yönetim Sistemi

11UY0036-2/A3 Makine Hazırlık, Takip, Kontrol ve Boşaltma İşlemleri

c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktılar

Sınav ve Belgelendirme için başvuran adayın mesleki yeterliliğini belgeleyebilmesi için A1, A2, A3 Birimlerinin tümünde başarılı olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde ve iki aşamalı olarak uygulanır: 1. Teorik Bilgi Sınavı 2. Performansa Dayalı Uygulama Sınavı ( İşi yaparken izleme) Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilmesi için teorik bilgi sınavındanbaşarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Teorik Bilgi Sınavı: Adayın başarısı ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir. Her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır. Performansa Dayalı Sınav: Uygulama gerçek üretim ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri şartları karşılayan ortamda gerçekleştirilir. Birimin gerektirdiği başarım ölçütlerini karşılayacak parametreleri ve puanları tanımlanmış kontrol listeleri ve senaryo formatında soru listeleri üzerinde izleme kayıtları tutulur. Kontrol listeleri, işin küçük parçalara ayrılmış kritik eylem basamaklarından oluşur ve aday her basamaktan puan alır. Performansa dayalı sınavlar bütünleşik olarak gerçekleştirilebilir. Not: Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.

Belge Geçerlilik Süresi

İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Aday Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur. Bu gözetim, ilgili formların adayın çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından düzenlenmesi ve onaylanması ile gerçekleşir. 1.Gözetim Formu 2.Performans Değerlendirme Formu

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Belge geçerlilik süresi sonunda ikinci bir gözetim yapılır. Bu gözetimlerde performansları olumlu değerlendirilen kişilerin belgeleri sınava gerek kalmaksızın beş yıl daha uzatılır. İkinci beş yılın sonunda gerekli performans sınavları uygulanarak belge yenilenir.

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
11UY0036-2/02 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ - SEVİYE 2 (REV 02)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 11UY0036-2/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite 500 ₺
2 11UY0036-2/B1 İplik Bobinleme 3.190 ₺
3 11UY0036-2/B2 İplik Katlama 3.190 ₺
4 11UY0036-2/B3 İplik Büküm 3.190 ₺
5 11UY0036-2/B4 İplik Fikseleme 3.190 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 3.690 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 2.690 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP