logo

Metal Levhâ İşleme Tezgâh İşçisi - Seviye (3)

Metal Levhâ İşleme Tezgâh İşçisi - Seviye (3)

Metal Levhâ İşleme Tezgâh İşçisi
Kod Seviye Yer
12UY0086-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI Metal Levhâ İşleme Tezgâh İşçisi
2 REFERANS KODU 12UY0086-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7223 (Metal işleri takım tezgâhı kurucuları ve kullanıcılar)
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 A)YAYIN TARİHİ 10.10.2012
B)REVİZYON NO 02
C)REVİZYON TARİHİ 12.09.2018
8 AMAÇ Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesmedilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 3), • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 12UMS0238-3 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Ulusal Meslek Standardı
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I -
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 12UY0086-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
11-b) Seçmeli Birimler 12UY0086-3/ B1 Kavis Verme
12UY0086-3/ B2 Pres
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için  birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayanların belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
12UY0086-3/02 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ - SEVİYE 3 (REV 02)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 325 ₺
2 12UY0086-3/B2 Pres 2.600 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 2.925 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 2.300 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP