logo

NC/CNC Tezgâh İşçisi - Seviye (3)

NC/CNC Tezgâh İşçisi - Seviye (3)

NC/CNC Tezgâh İşçisi
Kod Seviye Yer
14UY0202-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI NC/CNC Tezgâh İşçisi
2 REFERANS KODU 14UY0202-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 8121
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ  
7 A)YAYIN TARİHİ 17.12.2014
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ Bu ulusal yeterlilik, üretim yapan işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 11UMS0147-3 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3)
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I -
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 14UY0202-3 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri
14UY0202-3 /A2 Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak
14UY0202-3 /A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek
11-b) Seçmeli Birimler -
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği
gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik
birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor
olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
14UY0202-3/01 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ - SEVİYE 3 (REV 01)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 325 ₺
2 14UY0202-3/B1 Tornalama İşlemleri 2.600 ₺
3 14UY0202-3/B2 Frezeleme İşlemleri 2.600 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 2.925 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 2.300 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP