logo

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - Seviye (3)

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - Seviye (3)

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
Kod Seviye Yer
12UY0069-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
2 REFERANS KODU 12UY0069-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 8142
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 A)YAYIN TARİHİ 4.07.2012
B)REVİZYON NO 02
C)REVİZYON TARİHİ 15.06.2016
8 AMAÇ Plastik sektöründe, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslar arası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, üretimin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı –10UMS0069-3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I -
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 12UY0069-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri
11-b) Seçmeli Birimler -
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları -
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde ve iki aşamalı olarak uygulanır: 1. Teorik Bilgi Sınavı 2. Performansa Dayalı Uygulama Sınavı ( İşi yaparken izleme).Yeterliliğin elde edilmesi için adayın A1 ve A2 birimlerinden başarılı olması gerekmektedir. Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavlarından başarılı olması gerekir.Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Herhangi bir birim veya bölümden başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birim veya bölümlerden yeniden sınava girme hakkına sahiptir. Ancak; İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminde yer alan uygulama sınavından başarı gösteremeyen adaylar diğer birimin uygulama sınavından da başarısız sayılırlar. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminden başarılı olup diğer birimin sınavlarından başarısız olan aday iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminin sınavlarından muaf tutularak 1 yıl içerisinde başarısız olduğu bölümden tekrar sınava katılım sağlayabilir.
TEORİK BİLGİ SINAVI
Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre
değerlendirilir. Her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır.
Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen, birimlerin tüm öğrenme çıktılarını ve
başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.
PERFORMANSA DAYALI UYGULAMA SINAVI
Performansa dayalı uygulama sınavı, gerçek üretim ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri şartları
karşılayan ortamda gerçekleştirilir. Birimin gerektirdiği başarım ölçütlerini karşılayacak parametreleri ve
puanları tanımlanmış kontrol listeleri ve/veya gerektiğinde senaryo formatında soru listeleri üzerinde
değerlendirilir.
Kontrol listeleri, işin küçük parçalara ayrılmış kritik eylem basamaklarından oluşur ve aday her
basamaktan puan alır. Performansa dayalı uygulama sınavları, uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen,
birimlerin tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.
Performansa dayalı uygulama sınavları, bütünleşik olarak gerçekleştirilebilir, ancak her birim ayrı
değerlendirilir. Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama
düzeyine göre değerlendirilir.
Not: Adayların performansa dayalı uygulama sınavlarında, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun
davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının diğer
aşamasına girmelerine izin verilmez.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belge sahibi, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez sınav ve belgelendirme kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur. Bu gözetim, belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan gözetim ve hizmet bildirim formunun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması ile gerçekleşir. Belge sahibi, 2. (ikinci) yılın sonundan itibaren en az bir kere gözetime tabi tutularak değerlendirilir
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Belge geçerlilik süresi sonunda yeniden gözetim yapılır. Bu gözetimde kişinin belge geçerlilik süresi içinde fiilen 3 (üç) yıl Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 3) mesleğinde çalıştığını belgeleyebilmesi esastır. Meslekten uzak kalma üst üste 2 (iki) yılı geçmeyen,belge geçerlilik süresi içerisinde (2. yılın sonundan itibaren) ve belge geçerlilik süresi sonunda (5. yılın sonundan itibaren) yapılacak gözetim izlemelerinde çalışma süresi yeterli bulunan belge sahipleri yeterli olarak değerlendirilir. Yeterli görülen belge sahiplerinin belgeleri sınava gerek kalmaksızın beş yıl daha uzatılır. Belge geçerlilik süresi içinde yukarıda belirtilen çalışma süresini gerçekleştiremeyen kişiler, ölçme değerlendirme sisteminde tarif edilen sınava yeniden girip başarı
göstererek belgelerini güncelleyebilirler. İkinci beş yılın sonunda belge geçerlilik süresini uzatmak için ölçme değerlendirme sisteminde tarif edilen sınava girilmesi zorunludur. Sınavlarda başarılı olanların belgeleri 5 yıl için yenilenir. 
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
12UY0069-3/03 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI - SEVİYE 3 (REV 03)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 12UY0069-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 500 ₺
2 12UY0069-3/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri 4.375 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 4.875 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 3.875 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP