logo

Üst Yönetim Taahhüdü

Üst Yönetim Taahhüdü

GASBEM A.Ş. TS EN ISO/IEC 17024’e göre uygunluk değerlendirme hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, uzman bir kurumdur.

Bu kapsamda GASBEM A.Ş. Üst Yönetimi olarak;

GASBEM A.Ş.’nin, belgelendirme talepleri arasında ayrım gözetmeksizin; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük esaslarına dayanarak ve GASBEM A.Ş. iş ahlakı prensiplerine sıkıca bağlı kalarak, hiçbir kurum ve merciden emir almadan sistemin gerekliliğine göre hareket ederek çalışmalarını gerçekleştirdiğini ve hiçbir kurumla çıkar ilişkisi bulunmadığını,

Personelinin; iç, dış, ticari, maddi ve diğer etkenlerden etkilenmeksizin bağımsız olarak çalıştığını, hiçbir grup veya kurumla çıkar amaçlı ilişkilerde bulunmadığını, kararlarını olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durduğunu,

İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan hizmet taleplerine taraflar arasında ayrım yapılmaksızın GASBEM A.Ş. tarafından belirlenmiş ve dokümante edilmiş esaslar çerçevesinde hizmet verildiğini ve GASBEM A.Ş.’ de uygulanmakta olan tüm prosedürlerin ayırım yapmaksızın uygulandığını,

GASBEM A.Ş. yönetiminin hiçbir şart altında, şirket personeline tarafsızlığı ve gizliliği ihlal edecek bir yönetim anlayışı sergilemeyeceğini,

GASBEM A.Ş. akreditasyonunun iptali, akreditasyonundan kendi isteğiyle vazgeçmesi veya faaliyetlerine son vermesi durumlarında; belge vermiş olduğu kişilerin mağduriyet yaşamaması için ilgili kişiye belge ücretinin iadesini ya da başka bir belgelendirme kuruluşundan belgesinin alınması için maddi desteği vereceğini,

GASBEM A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu göre, (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti, biyometrik ve genetik verilerinin) ilgilinin, adayların, firmaların açık rızası olmaksızın işlemeyeceğimizi ve paylaşmayacağımızı taahhüt ederiz.

GASBEM A.Ş., Genel İş Ahlakı Prensiplerine ve TS EN ISO/IEC 17024’e uygun olarak çalışıldığını taahhüt ederiz.

Bora TEZEL  
Yönetim Kurulu Başkanı