logo

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

Bireysel Başvurular

Adaylar, bizzat Merkeze gelerek veya web sitesi üzerinden sınav başvurusunda bulunabilirler. Web sitesi üzerinden başvuran adaylar, başvuru sırasında sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu/ bankamatik makbuzu ile, nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış halini web üzerinden başvuru sırasında yüklemesi zorunludur. Ayrıca, kendilerine bildirilen sınav tarihinden minimum 5 iş günü önce ıslak imzalı başvuru formunu, imzalanmış 2 nüsha belge kullanım sözleşmesini ve nüfus cüzdanı fotokopisini merkeze ulaştırmalıdır.

Merkeze gelmek suretiyle başvuru yapılması halinde Belgelendirme Başvuru Formu doldurmak, imzalamak ve gerekli belgeleri Belgelendirme Asistanına teslim etmek suretiyle başvuru gerçekleştirilir. Belgelendirme Asistanı ayrıca aday ile ilgili tüm süreçler yazılım üzerinden takip edileceğinden başvuru sahibine bir üyelik açmak ve ilgili belgeleri yazılıma yüklemek üzere Belgelendirme Müdürüne sunar.

Başvuru sahibinden aşağıdaki hususları içeren imzalanmış başvurunun tamamlanmasını talep edilir:

  • İstenilen belgenin kapsamı
  • Belgelendirme türü (ilk belgelendirme, birim tamamlama, yeniden belgelendirme, tekrar başvuru)
  • Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan
  • Başvuru sahibi hakkında tanınmasını ve ulaşılmasını sağlayacak genel bilgi ve belgeler 

Bu kapsamda başvuru için gerekli evraklar şunlardır:

  • Nüfus cüzdan fotokopisi,
  • 2 adet fotoğraf,
  • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
  • Personel Belgelendirme Başvuru Formunun ıslak imzalı sureti (web sitesi üzerinden yapılan ön kayıta istinaden oluşan başvuru formunun çıktısı)
  • Engelli ve özel ihtiyaç sahibi adayların başvuru formlarının ekinde sunacağı engelini belirten resmi kurumdan alınmış sağlık raporu,

Belgelendirme Asistanı Başvurularının kesin başvuru olabilmesi için, tüm evrakları inceler ve tamamlanması için adayla görüşmelerine devam eder. Bu belgelerin sınav tarihinden en  geç 5 gün öncesine kadar gönderilmesi, tamamlanması  gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen tarihe kadar GASBEM A.Ş.’ye ulaştırmayan başvuru sahipleri ilgili sınav programına katılamaz. 

Başvuruları evraklarının tamamlanması halinde Belgelendirme Asistanı son kontroller yapmak üzere aynı gün Belgelendirme Müdürüne bilgi verir. Belgelendirme Müdürü 2 gün içinde incelemelerini yaparak  başvuruların kesin onayını  Belgelendirme Başvuru Formu üzerinden verir kaydı onaylar.

Sınav başvurusu yukarıda tanımlanan aşamalara uygun olarak alınan başvuru sahiplerinin evrakları ile ilgili bir eksiklik olmaması ya da sınava katılmalarına mani bir durumun olmaması halinde başvuruları kabul edilerek kendilerine Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nda belirttikleri iletişim kanallarının bir veya birkaçı ile  başvuru tarihinden itibaren en geç 5 gün  içinde adaya  bilgi verilir.

Kurumsal Başvurular

Tüzel kişiliklerin çalışanlar adına yapmış oldukları başvuruların alınması ve değerlendirmesi süreci 6.1.1 maddesinde yer alan başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve adayların bilgilendirilmesi başlığındaki adımlarla gerçekleştirilmektedir.

Tüzel kişiliklerin başvurularında Belgelendirme hizmeti alacak şahısların gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili kayıtlarını GASBEM A.Ş.’ye ulaştırmalarından GASBEM A.Ş. ile anlaşmaya varan tüzel kişilikler sorumludur.

GASBEM A.Ş. anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

Tüzel kişilikler kendi personelin belgelendirilmesi için merkeze başvuruda bulunabilir ve sınavların kendi işletmeleri içerisinde yapılmasını talep edebilir. Bu durumda işletme ile Gezici Sınav Sözleşmesi imzalanır.

Sözleşme içerisinde sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında tüzel kişilik tarafından sağlanması ve korunması gereken şartlar detaylı bir şekilde tanımlanır.

 

Diğer  Bilgiler  

Bireysel olarak yapılan ödemelerde adayın ödeme açıklaması kısmında TC Kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi merkezimize faks veya e-posta yoluyla ulaştırması gerekir.

Belge yenileme başvurularında eğer daha önce belge iptali edilmiş ise, iptal edilen belgenin sahibi 3 ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. 3 aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir.

Birim birleştirme başvurularında, sınav birimlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden merkezimizde sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. Birim birleştirme başvuruları web sitesi üzerinden veya merkeze gelmek suretiyle yapılabilir.

Başvuruda istenen belgelere ek olarak birim başarı belgesini web üzerinden başvurularda yüklemesi merkeze başvurularda teslim etmesi gerekmektedir. Birim birleştirme başvurularında, sınav birimlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden de sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. 

Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

MYK tarafından yayınlanmış ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre belgelendirme başvuruları değerlendirilerek uygun olanlar kabul edilir. Başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler sınavdan önce elektronik ortamda MYK’ya iletilir.

Eğer başvuru sahibi başvuru şartlarını taşımıyor ise, iki durum söz konusu olabilir. Eğer eksik bir bilgi veya belgeden dolayı adayın başvurusu kabul edilemiyor ise, adaydan eksik olan bilgi ve belgeleri tamamlaması talep edilir. Adayın gerekli bilgi ve belgeleri sunması durumunda başvurusu tekrar değerlendirir. Eğer, ilgili Ulusal Meslek Standartları veya Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen şartlara bir uygunsuzluk var ise, bu durum başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Başvuru sahibi ilerleyen tarihlerde şartlarının değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinin, bir özür durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususlar başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir. İlgili özür durumunun belgelendirme kapsamında belirtilen şartlarına göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği belgelendirme müdürü tarafından değerlendirilir. 

Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır. Bu tedbirlerin alınması sırasında adil ve tarafsız bir ölçme değerlendirme sürecinin sağlanması esastır.

Ayrıca başvuru sahibinin okur yazar olmadığını başvurusunda belirtmesi halinde okur yazar olmayan adayların ayrı bir salonda teorik sınava girmesi ve sınav yapıcının soruları tek tek okuyarak adayların cevapları işaretlemesi sağlanır. Bu durumda sınav süresi uzatılabilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

GASBEM A.Ş’ye bireysel ve/veya tüzel kişi vasıtası ile yapılmış olan başvurular aşağıda tanımlanan kriterler açısından değerlendirilir.

Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen ön şartlar,

GASBEM A.Ş. Kalite Yönetim Sisteminin ilgili prosedürleri,

GASBEM A.Ş.’nin fiziksel imkanları,

Engelli ve/veya özel ihtiyaç sahibi başvuru sahiplerinin durumlarının GASBEM A.Ş bünyesinde karşılanabilme durumu,

 Tanımlanan bu kriterlerin karşılanması durumunda başvuru sahibinin başvurusu 6.1.1 ve 6.1.2 maddeleri çerçevesinde tamamlanarak kendisine bildirilir