logo

Belge Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belge Geçerliliğinin Sürdürülmesi

 

Belgenin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren Ulusal Yeterlilikte tanımlanmış Belge yenilemede uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yönetimi bölümünde belirtilen süreye uygun olarak yapılır.  Bu süreleri dolduran belge geçerliliğini aşağıdaki hususların yerine getirmesi ile sürdürür.

  • Gözetimin gerçekleştirilmesi
  • Akreditasyonun devamı

Akreditasyonun veya Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

Belgenin Gözetiminin Yapılması;

Gözetim, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programının şartlarına uygunluğunun belirli zaman aralıkları ile izlenmesidir.

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belge geçerlilik süresi sonunda Belgelendirme Asistanı / yazılım programı ve Belgelendirme Sorumlusu tarafından belge yenileme amaçlı Gözetim Takip Formu aracılığı ile gözetim yapılır.  Bu forma istinaden belgelendirilmiş personel, SGK dökümü ve çalışma beyan formunu ( Her bir işveren yetkilisine onaylatarak ) gözetim süresi bitinceye kadar beyan eder.

İş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin ad, soyad, ünvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

  • Ulusal Yeterlilikte belirtilen süreler dikkate alınarak yapılır.

Yeterlilikte değişiklik veya revizyon yapılmamış olması halinde;

  • Gözetimlerde performansları olumlu değerlendirilen kişilerin belgeleri sınava gerek kalmaksızın ulusal yeterliliklerde tanımlanan süre kadar uzatılır,
  • Gözetimde başarısız olan veya çalışmasını belgeleyemeyen adaylar için performans sınavı tekrarlanır,
  • Yeterlilikte değişiklik olması halinde adaylar değişikliğe konu birim(ler)in teorik ve performans sınavlarına katılır,
  • Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir,

Ayrıca Belgelendirilmiş kişiler hakkında GASBEM A.Ş.’ye iletilen şikayet ve bildirimler de, gözetim faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.

Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında değerlendirilen bu şikayet ve bildirimlere göre, gerek görülmesi durumunda belgelendirilmiş kişiden savunma talep edilebilir.

Belge gözetim dönemi gelen kişilere yazılım programı tarafından otomatik olarak adayın sistemde kayıtlı e-posta adresine gözetim döneminin geldiğine dair uyarı ve gözetim için kullanılması gereken formu içeren e-posta gönderilir. Ayrıca gerek görülmesi durumunda gözetim dönemi ile ilgili olarak söz konusu belge sahiplerine bildirdikleri diğer iletişim kanallarından birisiyle bilgilendirme yapılır.

Belgelendirme Asistanı gözetim faaliyetlerinin takibinin yapılmasından sorumludur. Sınav yazılımı gözetimi süresi gelmiş personeli 30 gün öncesinden belirler ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Ayrıca sınav yazılımı üzerinden belgeli personele gözetim bilgileri iletilir. Gözetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağı (http://www.gasbem.com.tr)  internet adresinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir.