logo

Tornacı - Seviye (3)

Tornacı - Seviye (3)

Tornacı
Kod Seviye Yer
15UY0227-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI Tornacı
2 REFERANS KODU 15UY0227-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7223 (Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri)
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 A)YAYIN TARİHİ 29.07.2015
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ Torna tezgâhına bağlanan ve kendi ekseni etrafında döndürülen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve alaşım türü malzemelerden iş parçalarını teknik resim, kroki veya numuneye göre istenilen biçim ve ölçülere getirme işlemlerini gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 11UMS0160-3 Tornacı (Seviye 3)
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I -
11 YETERLİLİĞİN YAPISI  
  11-a) Zorunlu Birimler 15UY0227-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
15UY0227-3/A2: Tornalama İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri
15UY0227-3/A3: Tornalama İşlemi ve Bakım
11-b) Seçmeli Birimler -
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Tornacı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
15UY0227-3/00 TORNACI - SEVİYE 3 (REV 00)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 15UY0227-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri 330 ₺
2 15UY0227-3/A2 Tornalama Öncesi Hazırlık İşlemleri 1.200 ₺
3 15UY0227-3/A3 Tornalama İşlemi ve Bakım 1.200 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 2.730 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 2.000 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 750 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP